Хяналт, хяналтын удирдлага, хяналтын үүрэг, хяналтын …

11. Хяналтын тогтолцоо 1. Уламжлалт буюу бюркорат хяналт: Энэ нь ажлын гүйцэтгэлийг шалгахдаа дүрэм заавар, бодлого эрх мэдлийн шатлал, шагналын систем буюу механизмуудыг ашигладаг. Дүрэм ...

Татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны журам

Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа Татвар төлөгчид мэдэгдэнэ Шаардагдах баримтуудыг авах Мэдээлэл цуглуулна Шинжилгээ хийнэ ЗБ Акт, дүгнэлт хүчин төгөлдөр болох Актыг ТХШАЭН-д Татвар төлөгчид Хувийн хэрэгт Татварын хяналт шалгалт хийх бүдүүвч зураглал Ярилцлагын тэмдэглэл үйлдэх Актыг 3 хувь Дүгнэлтийг 4 хувь Бүх татварын …

Ажлын байран дахь үндсэн менежерүүдийн үүрэг

10 үүрэг . Ноён Дракерийг хүндэтгэн үзээд, миний харж байгаагаар шинэчлэгдсэн, өргөжүүлсэн жагсаалт бол менежерийн 10 чухал үүрэг юм: Агуу Хүмүүсийг хөлслөх . Эндээс бүх зүйл эхэлнэ.

хяналт1 /hynalt/ - SlideShare

Хяналтын төвшин 1. Стратегийн:хяналт нь стратегийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явдлыг баталгаажуулах ба дээд түвшний менежерүүдийн үйл ажиллагааны талбар болдог 2.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын нэгж, албан тушаалтны …

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын хэлтсийн ажилтнуудын чиг үүрэг 1 Ажлын байранд ашиглагдаж байгаа машин механизм, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, техникийн паспортын хөтлөлтийн байдалд үзлэг шалгалт хийх; Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч /хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн …

Менежерийн үүрэг, хариуцлага

Менежерүүдийн төрлүүд. Менежерүүд байгууллагын доторхи чиг үүрэг, хэлтэс хариуцдаг. Нягтлан бодох бүртгэлээс маркетинг, борлуулалт, хэрэглэгчийн дэмжлэг, инженерчлэл, чанар, бусад бүх ...

Менежер түүний байгууллагад гүйцэтгэх үүрэг by …

Аль ч түвшиний менежерүүд эдгээр 10 үүргийг зайлшгүй эзэмшсэн байх хэрэгтэй 1.Дээд түвшин -хэтийн зорилго зорилтыг тодорхойлдог 2.Дунд түвшин-дээд доод шатны менежерүүдийг холбож өгдөг бөгөөд төсөв төлөвлөгөө бодлого боловсруулдаг 3.Доод түвшин-Удирдлагынха гаргасан шийдвэрийн дагуу үйл ажиллагааг гүйцэтгэдг

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах албан тушаалтан, түүний хүлээх үүрэг. Дотоод хяналт, шалгалтын мэргэжилтэн нь байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, зорилт зорилгыг төрийн ...

ТАТВАРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ

Татварын хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан нэгжийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг . Энэ нэгж нь татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, эрсдэлд суурилсан татварын хяналт шалгалтын ...

ДОТООД ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН …

ЧИГ ҮҮРЭГ . 1.Ажлын байрны зорилго: Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шинжилгээ хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг ...